Fundazioaren beste organo batzuk

Fundazioaren estatutuek eta Nafarroako Fundazioei buruzko Foru Legeak aurreikusten dute Fundazioak, Patronatuaz gain, beste organo batzuk eta autoantolaketarako beste modu batzuk eska ditzakeela, fundazioaren jardunaren eraginkortasuna lortzeko.


Gaur egun, Nafarroako Kutxa Fundazioak zuzendaritza organo bat du, zuzendaritza nagusiak eta bi organo delegatuk osatua: Ekonomia Batzordeak eta Gobernu Onerako Batzordeak.

Zuzendaritza-organoak


Foto de Javier Fernández Valdivielso

Javier Fernández Valdivielso

 

Izendapenaren data:

2014ko urriaren 13a.

 

Datu biografikoak eta profesionalak:

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziaduna da Deustuko Merkataritza Unibertsitatean, eta graduondokoa Nafarroako Unibertsitateko IESEko Zuzendaritza Orokorreko Programan.

20 urte baino gehiagoz finantza-sektoreari lotuta egon da hainbat erakundetan, eta zuzendaritza-erantzukizun desberdinak izan ditu: lehenengo bulegoetan eta, azkenik, Euskadiko, Nafarroako eta Errioxako lurralde-arduradun gisa. Pertsonen kudeaketarekin eta garapenarekin oso lotuta dago beti.

Urtebete giza baliabideetan aholkulari aritu ondoren, 2014an Nafarroako Kutxa Fundazioan sartu zen zuzendari nagusi gisa.

 

Kontaktua:

Telefono-zenbakia: 948 989 363

Posta elektronikoa: javier.fernandez@fundacioncajanavarra.es
 

Funtzioak Nafarroako Kutxa Fundazioan

 • Fundazioaren giza baliabideak kudeatzea, Patronatuak onartutako plantillaren barruan, eta, Fundazioaren arduraduna den aldetik, zuzkidura egokia antolatzea, zerbitzuak behar bezala bete eta artatu daitezen, eta une oro indarrean dagoen lan-araudia betetzen dela zaintzea.

 • Fundazioaren igorpen eta trafiko arruntari dagozkion egintza guztiak zuzentzea eta betearaztea.

 • Fundazioaren berezko xedea osatzen duten jarduera guztien funtzionamendua koordinatzea eta kontrolatzea, kudeaketan efizientzia-maila handia lortzeko, Patronatuak onartutako jarraibide eta planekin bat etorriz.

 • Fundazioaren sinadura administratiboa eramatea korrespondentzian eta era guztietako dokumentazioan, bai eta funtsak eta baloreak mobilizatzeko, kontu korronteak ireki eta likidatzeko, kreditu-erakundeetan – baita Espainiako Bankuan ere – edozein motatako gordailuak eratzeko eta ezeztatzeko, eta, oro har, Fundazioaren sinadura eramatea agintari eta erakunde ofizialekiko harremanetan.

 • Patronatuak onartu beharreko jarduera-planak eta funtsak, aurrekontuak, txostenak eta memoriak prestatzea.

 • Patronatuari eta parte hartzen duen fundazioko gainerako organoei aurkeztu behar zaizkien erabakiak aztertu eta prestatzea.

 • Patronatuaren eta Fundazioaren gainerako organoen erabakiak betearaztea.

 • Fundazioaren zerbitzuen antolamendu egokirako eta funtzionamendu eraginkorrerako egokitzat jotzen dituen aginduak eta jarraibideak ematea, bai eta barne-zerbitzuak antolatzea eta Fundazioaren bulego, bulego eta zerbitzu guztiak, oro har, zuzentzea, ikuskatzea eta zaintzea ere, Patronatuaren ordezkari iraunkor gisa.

 • Fundazioaren finantza- eta kontabilitate-administrazioa antolatzea eta zuzentzea.

 • Patronatuari informazioa ematea, egoki iritzitako proposamenak eginez.

 • Urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan, aurreko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak eta emaitzen aplikazioa formulatzea.

 • Lehendakaritzari aldez aurretik jakinarazita, ezusteko, premiazko eta atzeraezinezko kasuetan aurkez daitezkeen gaiak erabakitzea, eta horren berri ematea, ahal den neurrian, Patronatuari, hurbilen duen bilkuran; hori guztia Babesletzari dagozkion ahalmenei kalterik egin gabe.

 • Patronatuak eskuordetzen edo bereganatzen duen beste edozein ahalmen baliatzea.

Azken 4 urteetan parte hartu duten edo parte hartu duten erakunde publikoetako eta merkataritza-sozietateetako kide anitzeko organoak eta zuzendaritza- eta administrazio-kontseiluak, bai eta azken 4 urteetan zuzendaritza-organoetako kide izan diren edo izan diren fundazio, elkarte eta erakunde pribatuak ere:

 • Espainiako Aurrezki Kutxen Konfederazioko (CECA) gizarte-ekintzako eta fundazioetako batzorde exekutiboko kidea

 • Nafarroako Fundazioen Elkarteko batzordekidea

Gobernu Onaren Batzordea


Gobernu Onaren Batzordea Fundazioaren organo delegatua da, eta Patronatuko hiru eta bost kide artean ditu. Fundazioaren estatutuetako 30. artikuluan xedatutakoaren arabera, honako eginkizun hauek izango ditu:

 • Fundazioaren Etika Kodeen eta Gobernu Korporatibo Onaren xedapenak eta gardentasunaren arloko betebeharrak betetzen direla zaintzea.
 • Patronatuari Fundazioaren egitura organikoaren konfigurazioa proposatzea.
 • Zuzendaritza Nagusiarentzako ordainsari-politika proposatzea Patronatuari.
 • Urtero Patronatuari zuzendaritza nagusiaren helburuak proposatzea, baita haren kudeaketaren ebaluazioa eta helburuen betetze-maila ere, aurrez ezarritako irizpideen arabera jardunez.
 • Patronatuko kideen etengabeko prestakuntza eta Patronatuaren kudeaketaren ebaluazioa sustatzea.
 • Patronatuko kide izateko eta Fundazioaren zuzendaritza nagusirako legez eta estatutuetan aurreikusitako baldintzak betetzen direla bermatzea.
 • Ordainsarien gardentasuna zaintzea eta ondorio horietarako garrantzitsua den edozein informazio Patronatuaren esku jartzea.
 • Patronatuko kideek Fundazioaren interesekin izan ditzaketen zuzeneko edo zeharkako gatazka-egoerei buruzko txostena Patronatuari helaraztea.

Hauek dira batzordea osatzen duten pertsonak:

 • Mercedes Ferro Montiú andrea (presidentea)
 • Pilar Aramburo González andrea
 • Estrella Lamadrid Morón andrea
 • José Luis Martín Nogales jauna
 • Isabel Moreno Orduña andrea

Gobernu onaren batzordearen erregelamendua

Batzorde Ekonomikoa


Batzorde Ekonomikoa Fundazioaren organo delegatua da, eta Patronatuko hiru eta bost kide artean ditu. Fundazioaren estatutuetako 31. artikuluan xedatutakoaren arabera, honako eginkizun hauek izango ditu:

 • Aldian-aldian, Fundazioaren aurrekontu-jarraipenaren bilakaera eta ondarea ezagutzea.
 • Patronatuari fundazioaren finantza-inbertsioen politika proposatzea eta gauzatzea.
 • Finantza-eragiketak egitea proposatzea edo Zuzendaritza Nagusiak proposatutakoak onartzea, betiere aldez aurretik ezarritako inbertsio-politikarekin bat badatoz eta Patronatuak ondoren horren berri ematea edo, hala badagokio, berrestea eragotzi gabe.
 • Era guztietako aktiboei eragiten dieten finantza-eragiketak eta eragiketa ez-finantzarioak proposatzea Patronatuari.
 • Patronatuari proposatzea Fundazioaren kanpo-kontuen auditoretzaren izendapena, bai eta, hala badagokio, haren kontratazio-baldintzak, agintaldi profesionalaren irismena eta izendapena ezeztatzea edo berritzea ere.

Hauek dira batzordea osatzen duten pertsonak:

 • Javier Onieva Larrea jauna (lehendakaria)
 • José Ángel Andrés Gutiérrez jauna
 • Juana García Santamaría andrea
 • Estrella Lamadrid Morón andrea
 • Luis Ordoki Urdazi jauna

Ekonomia batzordearen erregelamendua