Informazio instituzionala, antolamendukoa eta plangintzakoa

Mano sosteniendo una torre de ajedrez, con enfoque en el movimiento estratégico sobre un tablero de ajedrez iluminado.
Hall de entrada con sala de espera con mesas y sillas en el centro

Nafarroako Kutxa izaera bereziko fundazio bihurtzea:

2013ko ekainaren 25ean, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra Izaera Bereziko Fundazio bihurtzea eta "Fundación Caja Navarra" izenarekin eratzea onartu zen. Izaera bereziko fundazioak 2010etik 2015era bitartean aurrezki-kutxen jarduera finantzarioak eta ongintza- eta gizarte-jarduerak bereiztearen emaitza izan ziren. Eragiketa honen xehetasun gehiago jakiteko, administratzaileen txostena kontsulta daiteke esteka honetan.

Banku-fundazio bihurtzea

Fundazioaren Patronatuak 2014ko otsailean erabaki zuen "Nafarroako Kutxa Fundazioa" izaera bereziko fundazioa "Nafarroako Kutxa Banku Fundazioa" banku-fundazio bihurtzea, eta dagokion estatutu-aldaketa sustatu zuen. Erabaki horren bidez, aurrezki-kutxei eta banku-fundazioei buruzko abenduaren 27ko 26/2013 Legera egokitu zuen erakundeak bere izaera juridikoa.

Bertan ezartzen zenez, izaera bereziko fundazio guztiak banku-fundazio bihurtu behar ziren, Nafarroako Kutxa Fundazioaren kasuan bezala, beren administrazio-organoko kideren bat izendatzeko edo kargutik kentzeko aukera ematen zien banku bateko partaidetza baitzuten.

Banku hori CaixaBank S.A. zen. Fundazioak, banku-fundazio bihurtzeko erabakia onartu ondoren, bere estatutuen aldaketa sustatu zuen. Estatutuak Nafarroako Gobernuaren akordio bidez eta Ekonomia eta Lehiakortasuneko ministroaren agindu bidez onartu ziren 2014ko ekainaren 27an, Espainiako Bankuak aldeko txostena eman ondoren.

Onartutako estatutu berriekin bat etorriz, Fundazioak bere araubide juridikoa egokitu zuen banku-izaera eta ongintza- eta gizarte-helburua dituen fundazio pribatu gisa duen izaera berrira.

 

Banku-fundazio izateari uztea

2021eko martxoan, CaixaBank, S.A.k Bankia, S.A.ren xurgapen bidezko bat-egitea Valentziako Merkataritza Erregistroan inskribatzearen ondorioz, Nafarroako Kutxa Banku Fundazioak ez zituen betetzen aurrezki-kutxei eta banku-fundazioei buruzko abenduaren 27ko 26/2013 Legearen 32. artikuluak banku-fundazio izateko eskatzen zituen baldintzak.

Egoera berri horretara egokitzeko, estatutu berriak onartu behar ziren, eta, 1/2022 Foru Legeak aldatu zuen otsailaren 17ko 2/2014 Foru Legearen, zenbait fundazioren artezkaritza-organoak arautzen dituenaren, lehen xedapen iragankorrean xedatutakoaren arabera, estatutu horiek 2022ko maiatzaren 1a baino lehen egin behar ziren.

Era berean, eta aipatutako arauaren 8.1 b) eta 9.2 n) artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, Patronatuari zegokion Fundazioaren estatutu berriak onartzea, aldatzea eta interpretatzea, Babeslaritzak nahitaezko txostena egin ondoren. Horrela, lehen aipatutako manuak betez, Patronatuak, 2022ko martxoaren 8an, estatutuak aldatzeko proposamena igorri zion Ekonomia eta Ogasun Sailari, Fundazioaren Babesletza den aldetik, eta hura aztertzeko eta dagokion txostena egiteko eskatu zion.

Txosten hori jaso ondoren, 2022ko martxoaren 23an, Fundazioaren Patronatuak erakundearen estatutu berriak onartu zituen 2022ko apirilaren 11n, izaera juridiko berrira egokituz.

Estante de revistas en una biblioteca, simbolizando el acceso a la información institucional
Joven estudiante concentrado en leer material educativo, una imagen que refleja el enfoque en la información institucional.

Erakunde sortzaileak

Gaur egungo "Nafarroako Kutxa Fundazioa" Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarrak hainbat fundazio tipologiatan izandako eraldaketen emaitza da. Era berean, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra izan zen 2000. urtean Nafarroako Aurrezki Kutxak xurgapen bidez bat egitearen emaitza izan zen erakundea (Nafarroako Aurrezki Kutxaren akordio bidez sortua). Nafarroako Foru Aldundia, 1921ean), Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Pamplona erakundearena (Iruñeko Udalak 1872an hartutako erabakiaren ondorioz sortua).

Egitura-aldaketen eta eraldaketen segida horren ezaugarri nagusia Nafarroako Aurrezki Kutxaren nortasun juridikoa mantentzea izan da; izan ere, nahiz eta izena eta forma juridikoa aldatu, bere nortasunari eta bere gizarte-ekintzaren jarraitutasunari eusten dio.

Horregatik, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak Fundazioaren erakunde fundatzailetzat hartzen jarraitzen dute.

Erregistroa eta Protektoratua

Nafarroako Kutxa Fundazioa izaera bereziko fundazio gisa inskribatu zen Nafarroako Fundazioen Erregistroan, Lehendakaritza eta Justiziako zuzendari nagusiaren uztailaren 18ko 478/2013 Ebazpenaren bidez, 312 zenbakiarekin.

Fundazioa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Protektoratuko ikuskaritzapean dago, eta Protektoratu hori ekonomiaren arloan eskumena duen departamentuaren edo erregelamenduz eskumena ematen zaionaren bitartez gauzatzen du. Gaur egun, Fundazioaren Protektoratua Ekonomia eta Ogasun Sailak gauzatzen du.

Fundazioaren estatutuetan aurreikusitakoaren arabera, Babeslaritzak Babeslaritzaren ordezkari bat izendatzeko ahalmena du. Ordezkari horrek Fundazioaren kide anitzeko organoen bilkuretara joan ahal izango du, hitzarekin baina botorik gabe. Horrela, Ogasun eta Finantza Politikako kontseilariak maiatzaren 23ko 81/2018 Foru Agindua eman zuen, José María Cebrián Jiménez jauna Fundazioaren Babesletzaren ordezkari izendatzen zuena.

Zerga-araubidea

Fundazioa Nafarroako Fundazioen eta Babes Jardueren Zerga Araubidea arautzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legeari atxikita dago. Ongintza- eta gizarte-arloko erakunde pribatua denez, Fundazioak zerga- eta zerga-araudiak ematen dizkion onurak eta eskubideak ditu, eta izaera horretako erakundeei aitortzen dizkie.

Identifikazio-datuak

Izena: NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA Helbide soziala: Pio XII .a etorbidea 2. Iruña (Posta kodea 31007) IFK: G-31001993
 

Tres chicas abrazadas con el sol de frente en una actividad de verano

FCN-ko estatutuak

 Fundazioaren estatutuak nahi duzun bakoitzean kontsulta ditzakezu.